DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Alegria

«Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é… 1 Tessalonicenses 5:16-18»
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos.Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma.Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença abundância de alegrias; à tua mão direita delícias perpetuamente.Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias.Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.
Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.
Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco.Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa.Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.
Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a salvação.Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento.Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.
O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.

Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Posso todas as coisas naquele que me fortalece.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies