DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Falar

«A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele… Provérbios 18:21»
A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no Dia do Juízo.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Nas palavras da boca do sábio, favor, mas os lábios do tolo o devoram.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.

Versículo Aleatório da Bíblia

Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o Reino dos céus.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies