DailyVerses.net

25 Versículos da Bíblia sobre Paciência

« 1 Coríntios 13:4-5 »

ARC
X
NBG
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Descansa no Senhor e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
O Senhor pelejará por vós, e vos calareis.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida; o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã, me apresentarei a ti, e vigiarei.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós; e, por isso, será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande em benignidade.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos, como um dia.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus; porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Leia mais

Comentários
Versículo da Bíblia do dia
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.
Receba o Versículo Diário
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Aceitar Este site usa cookies