DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Punishment

«Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza… Príslovia 3:11-12»
My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law.Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.
But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more.Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
Behold, blessed is the one whom God reproves; therefore despise not the discipline of the Almighty.Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!
You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.
Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich, druhovi bláznov sa však plano povodí.
Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.
Then the Lord knows how to rescue the godly from trials, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment.Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie.
But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.
The Lord watches over the sojourners; he upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin.Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven.Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.

Bible verse of the day

Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

Random Bible Verse

No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies