DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Punishment

King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law.Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.
Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.Bekeert u en wendt u af van al uw ​overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.
And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty.Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain: for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
NBG | law
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.
But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee.Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished.Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.De Here behoedt de ​vreemdelingen, wees en ​weduwe​ houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.
Bible verse of the day
Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...