DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Punishment

« Proverbs 3:11-12 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
My son, do not despise the Lord’s discipline, and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in.Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law.Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.
Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
But the one who does not know and does things deserving punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded; and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked.Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd.
If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord’s commands, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible.Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.
Repent! Turn away from all your offenses; then sin will not be your downfall.Bekeert u en wendt u af van al uw ​overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden.
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.
Blessed is the one whom God corrects; so do not despise the discipline of the Almighty.Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
NBG | law
Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.
Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you.Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant
But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God’s grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many!Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment.Dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen.
Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.
The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked.De Here behoedt de ​vreemdelingen, wees en ​weduwe​ houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.
Bible verse of the day
1 Peter 4:8
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies