DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!
Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God.Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.
Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.

Bible verse of the day

Judge not, that you be not judged.

Random Bible Verse

Can a woman forget her nursing child,
that she should have no compassion on the son of her womb?
Even these may forget,
yet I will not forget you.
Behold, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are continually before me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Judge not, that you be not judged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies