DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

11 Bible Verses about Rebirth

«2 Corinthians 5:17»
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost.Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

Bible verse of the day

As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies