DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

11 Bible Verses about Rebirth

« 1 John 5:4 »
New Internation VersionKatolícky preklad
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.”Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.
Bible verse of the day
Psalms 34:8
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies