DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Relationships

« Kazateľ 4:12 »
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels.Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you.Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord.I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.
But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
For am I now seeking the approval of man, or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ.Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.
However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.
Bible verse of the day
You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...