DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen… Prediker 4:12»
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
An excellent wife who can find? She is far more precious than jewels.Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.
You are altogether beautiful, my love; there is no flaw in you.Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Then the Lord God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
House and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord.Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
For am I now seeking the approval of man, or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ.Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.
A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
In the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Bible verse of the day

And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies