DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«And if one prevail against him, two shall withstand him; and a… Ecclesiastes 4:12»
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.
House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord.Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.
Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

A friend loveth at all times,
and a brother is born for adversity.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies