DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of… Ecclesiastes 4:12»
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.
A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek aan u.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.Huis en bezit zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.
Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.
Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.
In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Random Bible Verse

But blessed is the one who trusts in the Lord,
whose confidence is in him.
They will be like a tree planted by the water
that sends out its roots by the stream.
It does not fear when heat comes;
its leaves are always green.
It has no worries in a year of drought
and never fails to bear fruit.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies