DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

23 Bible Verses about Relationships

«Ecclesiastes 4:12»
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.Huis en have is een erfdeel der vaderen, maar een verstandige vrouw is van de Here.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Bible verse of the day

Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies