DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of… Ecclesiastes 4:12»
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’
Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.Huis en have erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.
Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Bible verse of the day

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.

Random Bible Verse

For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies