DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen… Prediker 4:12»
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.
You are all fair, my love, And there is no spot in you.Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness?Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Houses and riches are an inheritance from fathers, But a prudent wife is from the Lord.Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
As iron sharpens iron, So a man sharpens the countenance of his friend.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
For do I now persuade men, or God? Or do I seek to please men? For if I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ.Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.
A good name is to be chosen rather than great riches, Loving favor rather than silver and gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
‘Honor your father and your mother,’ and, ‘You shall love your neighbor as yourself.’Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression,
But a good word makes it glad.

Random Bible Verse

Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies