DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose. 2 Tessalonisense 3:3»
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid; en liewer 'n arme as 'n leuenagtige man.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot.
Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.
Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag.
Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.
For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.Want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.
But you, O Lord, reign forever; your throne endures to all generations.Ú, Here, sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag.

He who calls you is faithful; he will surely do it.Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen.
Previous123Next

Bible verse of the day

A man's gift makes room for him
and brings him before the great.

Random Bible Verse

So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

A man's gift makes room for him and brings him before the great.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies