DailyVerses.net

71 Bible Verses about Reliability

« 2 Tessalonicenzen 3:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow due to change.Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.Wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.
But you, O Lord, reign forever; your throne endures to all generations.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies