DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations.Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is thy faithfulness.Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children; To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Thou, O Lord, remainest for ever; thy throne from generation to generation.Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Previous123Next

Bible verse of the day

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Random Bible Verse

Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil:
for thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies