DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid; en liewer 'n arme as 'n leuenagtige man.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.
You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.
For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.Want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.Ú, Here, sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
Previous123Next

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Random Bible Verse

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies