DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van generatie op generatie!

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Previous123Next

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Random Bible Verse

For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies