DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Previous123Next

Bible verse of the day

For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love.

Random Bible Verse

What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies