DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.Wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.
You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Previous123Next

Bible verse of the day

A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies