DailyVerses.net

71 Bible Verses about Reliability (2/3)

« Psalm 46:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
The one who calls you is faithful, and he will do it.Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty.Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’
I will not leave you as orphans; I will come to you.Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Do not withhold your mercy from me, Lord; may your love and faithfulness always protect me.U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
When I said, “My foot is slipping,” your unfailing love, Lord, supported me.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
Lord, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ our Lord.God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies