DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.
Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in mercy to all those who call upon You.Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
For He satisfies the longing soul, And fills the hungry soul with goodness.On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
You, O Lord, remain forever; Your throne from generation to generation.Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.

He who calls you is faithful, who also will do it.Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
Previous123Next

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.

Random Bible Verse

And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies