DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. 2. Solúnčanom 3:3»
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť na tisíc pokolení k tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť, vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in mercy to all those who call upon You.Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
For He satisfies the longing soul, And fills the hungry soul with goodness.Lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami.
You, O Lord, remain forever; Your throne from generation to generation.Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.

He who calls you is faithful, who also will do it.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Previous123Next

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.

Random Bible Verse

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies