DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in mercy to all those who call upon You.Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
For He satisfies the longing soul, And fills the hungry soul with goodness.Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
You, O Lord, remain forever; Your throne from generation to generation.Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.

God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Previous123Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies