DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Repentance

«A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude… 2. Kroník 7:14»
If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.
Bear fruit in keeping with repentance.Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you, if you return to him.Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.
The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Go and learn what this means: ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.
For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.
The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent.Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.
The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
I have not come to call the righteous but sinners to repentance.Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.
Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.
No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.
And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“
If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you; I will make my words known to you.Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!
If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him, and if he sins against you seven times in the day, and turns to you seven times, saying, ‘I repent,’ you must forgive him.Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Random Bible Verse

The Lord will keep you from all evil;
he will keep your life.
The Lord will keep
your going out and your coming in
from this time forth and forevermore.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies