DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Revelation - NIV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Revelation 1
Revelation 2
Revelation 3
Revelation 4
Revelation 5
Revelation 6
Revelation 7
Revelation 8
Revelation 9
Revelation 10
Revelation 11
Revelation 12
Revelation 13
Revelation 14
Revelation 15
Revelation 16
Revelation 17
Revelation 18
Revelation 19
Revelation 20
Revelation 21
Revelation 22

Bible verses

New Internation VersionKatolícky preklad
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.
Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus.Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“
“Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done.”Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
‘Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.’ ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.
Bible verse of the day
Revelation 3:5
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...