DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Revelation - NIV & NBV

Read this Bible book online, click here to read.

Revelation 1
Revelation 2
Revelation 3
Revelation 4
Revelation 5
Revelation 6
Revelation 7
Revelation 8
Revelation 9
Revelation 10
Revelation 11
Revelation 12
Revelation 13
Revelation 14
Revelation 15
Revelation 16
Revelation 17
Revelation 18
Revelation 19
Revelation 20
Revelation 21
Revelation 22

Bible Verses

« Revelation 5:13 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.
He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus.Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.
“Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done.”‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.’
‘Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them,’ nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; ‘he will lead them to springs of living water.’ ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de ​waterbronnen​ van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Bible verse of the day
2 Corinthians 5:7
For we live by faith, not by sight.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...