DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reward

«Wat elkeen sal vergeld na sy werke. Romeine 2:6»
Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus.
He will render to each one according to his works.Wat elkeen sal vergeld na sy werke.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes.
Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.
But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”Maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.
You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.In al die weë wat die Here julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe.
Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.
I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.Dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
But many who are first will be last, and the last first.Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Soek wat goed is, en nie wat sleg is nie, sodat julle kan lewe en die Here, die God van die leërskare, só met julle kan wees soos julle sê.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.

Random Bible Verse

Whoever conceals his transgressions will not prosper,
but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies