DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reward

«Whatever you do, work at it with all your heart, as working… Colossians 3:23-24»
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!
God “will repay each person according to what they have done.”On odplatí každému podľa jeho skutkov.
Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Let love and faithfulness never leave you; bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Blessed is the one who perseveres under trial because, having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him.Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.
However, as it is written: What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived — the things God has prepared for those who love him.Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).
Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
But many who are first will be last, and many who are last will be first.A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve.”Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Previous12Next

Bible verse of the day

The righteous person may have many troubles,
but the Lord delivers him from them all.

Random Bible Verse

Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Random VerseRandom Picture

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:
Donate

Bible verse of the day

The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies