DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind. Spreuke 21:21»
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind.
He will render to each one according to his works.Wat elkeen sal vergeld na sy werke.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.WANT die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Skatte deur goddeloosheid verwerf, bring geen voordeel nie, maar geregtigheid red van die dood.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle? Want die sondaars doen ook dieselfde.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers ná die geloftes te oorweeg.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer; en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies