DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
He will render to each one according to his works.On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Previous12345Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Random Bible Verse

I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies