DailyVerses.net

106 Bible Verses about Righteousness

« Príslovia 21:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
He will render to each one according to his works.On odplatí každému podľa jeho skutkov.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies