DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. Proverbs 21:21»
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
He will render to each one according to his works.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.

Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies