DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer. Spreuken 21:21»
Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.
He will render to each one according to his works.God beloont ieder mens naar zijn daden.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Sing to God, sing praises to his name;
lift up a song to him who rides through the deserts;
his name is the Lord;
exult before him!
Father of the fatherless and protector of widows
is God in his holy habitation.

Random Bible Verse

And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies