DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer.
Who will render to every man according to his deeds.God beloont ieder mens naar zijn daden.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Wie ondoordacht een gelofte aflegt en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.
Previous12345Next

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies