DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor. Proverbs 21:21»
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
God “will repay each person according to what they have done.”On „odplatí každému podle jeho skutků“
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.
Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.

Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
Previous12345Next

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

You are my hiding place;
you will protect me from trouble
and surround me with songs of deliverance.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies