DailyVerses.net

106 Bible Verses about Righteousness

« Proverbs 21:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
God “will repay each person according to what they have done.”On odplatí každému podľa jeho skutkov.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
A person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Surely the righteous will never be shaken; they will be remembered forever.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. “Do not fear their threats; do not be frightened.”Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
A wicked person earns deceptive wages, but the one who sows righteousness reaps a sure reward.Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.

Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies