DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť. Príslovia 21:21»
He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness, and honor.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
Who “will render to each one according to his deeds”On odplatí každému podľa jeho skutkov.
But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Surely he will never be shaken; The righteous will be in everlasting remembrance.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
To do righteousness and justice Is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
The eyes of the Lord are on the righteous, And His ears are open to their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
But even if you should suffer for righteousness’ sake, you are blessed. “And do not be afraid of their threats, nor be troubled.”Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy—meditate on these things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Blessed is the man Who walks not in the counsel of the ungodly, Nor stands in the path of sinners, Nor sits in the seat of the scornful.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Treasures of wickedness profit nothing, But righteousness delivers from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
The wicked man does deceptive work, But he who sows righteousness will have a sure reward.Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Commit your way to the Lord, Trust also in Him, And He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, And your justice as the noonday.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

It is a snare for a man to devote rashly something as holy, And afterward to reconsider his vows.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies