DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Sadness

«De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit… Psalm 34:18-19»
The righteous cry out, and the Lord hears, And delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart, And saves such as have a contrite spirit.De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Blessed are those who mourn, For they shall be comforted.Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Casting all your care upon Him, for He cares for you.U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.
For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
Lord, all my desire is before You; And my sighing is not hidden from You.Heer, al mijn verlangens zijn u bekend, mijn zuchten is u niet verborgen.
And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.”Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
They shall neither hunger anymore nor thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any heat; for the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them and lead them to living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes.Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.
“Now, therefore,” says the Lord, “Turn to Me with all your heart, With fasting, with weeping, and with mourning.”Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.
Then Job arose, tore his robe, and shaved his head; and he fell to the ground and worshiped. And he said: “Naked I came from my mother’s womb, And naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away; Blessed be the name of the Lord.”Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’
Return and tell Hezekiah the leader of My people, ‘Thus says the Lord, the God of David your father: “I have heard your prayer, I have seen your tears; surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord.”’Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”
A wise son makes a glad father, But a foolish son is the grief of his mother.Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.
The Lord opens the eyes of the blind; The Lord raises those who are bowed down; The Lord loves the righteous.De HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief.
The vine has dried up, And the fig tree has withered; The pomegranate tree, The palm tree also, And the apple tree— All the trees of the field are withered; Surely joy has withered away from the sons of men.De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord; granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde onder de mensen.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Hear my prayer, O Lord, And give ear to my cry; Do not be silent at my tears; For I am a stranger with You, A sojourner, as all my fathers were.Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.

Bible verse of the day

But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies