DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bible Verses about Safety - ESV & KAT


But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Bible verse of the day
proverbs 23:5
Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...