DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Random Bible Verse

So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies