DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!

Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
Previous12Next

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies