DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.
Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.

Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Whoever would foster love covers over an offense,
but whoever repeats the matter separates close friends.

Random Bible Verse

I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies