DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bible Verses about Safety

« 2 Thessalonians 3:3 »
New Internation VersionKatolícky preklad
But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
I will refresh the weary and satisfy the faint.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Bible verse of the day
1 Peter 5:7
Cast all your anxiety on him because he cares for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies