DailyVerses.net

27 Bible Verses about Safety

« 2. Solúnčanom 3:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Though an army may encamp against me, My heart shall not fear; Though war may rise against me, In this I will be confident.Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies