DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Safety

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Previous12Next

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies