DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Before'

«Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility. Proverbs 18:12»
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.Ty, Pane, víš o každé mé touze, můj nářek před tebou není utajen.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.Když vás bude svět nenávidět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil.Umyjte se a očisťte! Odkliďte mi už z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle.
And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi zplodil zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty!
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem – on ve svém chrámu slyšel mé volání, až k jeho uším dolehl můj křik.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.
Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: „Hosana, Synu Davidův!“ „Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!“ „Hosana na výsostech!“

For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!
Previous12Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Random Bible Verse

But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies